Договор BG-RRP-3.004-1410-C01

Inovation

“ФОРМЕКС” ЕООД сключи с Министерство на иновациите и растежа (МИР) Договор за финансиране по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост BG-RRP-3.004-1410-C01 „Технологична модернизация в предприятието“ по процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“. Проектът е финансиран от Механизъм за възстановяване и устойчивост (Национален план за възстановяване и устойчивост), и е на обща стойност 421000,00 лв., в т. ч. безвъзмездна финансова помощ 210500,00 лв. (европейско съфинансиране) и 210500,00 лв. (собствено съфинансиране). Проектът стартира на 10.04.2023 г. и е със срок за изпълнение 12 месеца.
Целите на проекта са разширяване на производствения капацитет, повишаване на ефективността на производствените процеси, постигане на по висока производителност, намаляване на производствените разходи, разнообразяване на предлаганите продукти/услуги и повишаване на цифровизацията.
Целите на проекта ще се постигнат чрез инвестиция в закупуване на CNC двуколонен фрезови център.
Инвестицията е съобразена с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “ФОРМЕКС” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Структурата по наблюдение и докладване (СНД).

Comments are closed.