BG16RFOP002-2.040-0744-C01

Процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

Inovation

“ФОРМЕКС” ЕООД сключи с Министерство на икономиката Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040-0744-C01 „Подобряване на производствения капацитет на „ФОРМЕКС“ ЕООД, чрез закупуване на високопроизводително технологично оборудване“ по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност 275000,00 лв., в т. ч. безвъзмездна финансова помощ 192500,00 лв. (163625,00 лв. – европейско и 28875,00 лв. – национално съфинансиране) със срок за изпълнение 12 месеца.

Целта на проекта е подобряване на производствения капацитет и създаване на възможност за по висок експортен потенциал, чрез увеличаване производството на предлаганите продукти и услуги.
Конкретните специфични цели на проекта са:
• Подобряване на производствения капацитет на дружеството;
• Намаляване на производствените разходи,чрез подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес
• Подобряване на предлаганите изделия и услуги от „ФОРМЕКС” ЕООД.

Целите на проекта ще се постигнат чрез инвестиция във високо производително технологично оборудване (закупуване и въвеждане в експлоатация на високо производителен CNC Струг и CNC струг с фрезови функции). Новото оборудване води до създаване на конкурентни предимства, чрез подобряване на ефективността и ефикасността на производствения процес, повишаване на ресурсната ефективност и до подобряване качеството на предлаганите продукти.

Очаквани резултати – в резултат на изпълнението на проекта ще бъдат постигнати следните конкретни резултати:
– Изменение на средните генерирани приходи от износ –75.7813 %;
– Нарастване на нетните приходи от продажби – 30.2668 %;
– Нарастване на производителността – 23.9457 %.

– – – – – -www.eufunds.bg- – – – – –

Проект BG16RFOP002-2.040-0744 „Подобряване на производствения капацитет на „ФОРМЕКС“ ЕООД, чрез закупуване на високопроизводително технологично оборудване“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ФОРМЕКС” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Comments are closed.