Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-3731-C01

Inovation

“ФОРМЕКС” ЕООД сключи с Министерство на икономиката Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-3731-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност 10000,00 лв., в т. ч. безвъзмездна финансова помощ 10000,00 лв. (8500,00 лв. – европейско и 1500,00 лв. – национално съфинансиране). Проектът стартира на 14.07.2020 г. и е със срок за изпълнение 3 месеца.
Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Comments are closed.