Повишаване на енергийната и ресурсна ефективност на “ФОРМЕКС” ЕООД

„Повишаване на енергийната и ресурсна ефективност на “ФОРМЕКС” ЕООД“ по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

Inovation

“ФОРМЕКС” ЕООД сключи с Министерство на икономиката Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0460-С01 „Повишаване на енергийната и ресурсна ефективност на “ФОРМЕКС” ЕООД“ по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност 251335,60 лв., в т. ч. безвъзмездна финансова помощ 180261,92 лв. (153222,63 лв. – европейско и 27039,29 лв. – национално съфинансиране) със срок за изпълнение 12 месеца.

Целта на проекта е постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на „ФОРМЕКС” ЕООД, чрез изпълнението на мерки за енергийна ефективност.

Специфичните цели на проекта са свързани повишаване на енергийната и ресурсната ефективност:

 • подобряване на енергийната ефективност, чрез понижаване на енергийната интензивност;
 • повишаване на ресурсната ефективност, чрез дейности свързани с увеличаване оползотворяването на отпадъци и намаляване на тяхното образуване, намаляване разходването на суровини и материали;
 • постигане на устойчиво енергийно развитие.


 • Целите на проекта ще се постигнат с обновление на съществуващо енергийно неефективно производствено оборудване и включват закупуването на енергийно ефективни: Струг с ЦПУ, Винтов компресор и Заваръчен инвертор, както и внедряване на автоматизирана Система за мониторинг на енергопотреблението (СМЕ).

  Очаквани резултати:
  В резултат на изпълнението на проекта се очаква да се постигнат годишни спестявания на енергия (ГС) 138158 kWh/год., енергийни спестявания за предприятието (ПЕС): 67,75% и Фактор на енергийни спестявания (ESR) общо: 67,55%.

  Изпълнението на проектните дейности ще повлияе върху опазването на околната среда, чрез понижение на разхода на енергия и общо намаление на вредните въглеродни емисии.

  – – – – – -www.eufunds.bg- – – – – –

  Проект BG16RFOP002-3.001-0460 „Повишаване на енергийната и ресурсна ефективност на “ФОРМЕКС” ЕООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

  Comments are closed.